Waarom Zorg voor talent?

De Vlaamse overheid wil een job in de zorgsector aantrekkerlijker maken om onder meer een oplossing te vinden voor de (nakende) tekorten aan zorgpersoneel. Want de uitdagingen zijn groot. Simulaties tonen aan dat zowel omwille van de groei van de zorgvraag als omwille van te vervangen personeelsleden de bedrijfstak ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ de komende jaren nood zal hebben aan tienduizenden nieuwe arbeidskrachten. De vergrijzing doet de vraag naar zorg stijgen. Tegelijk staan in de zorgsector veel mensen op de drempel van hun pensioen. Die combinatie maakt dat er de komende jaren een grote nood is aan extra zorgpersoneel. Om in te spelen op die uitdaging, lanceerde de Vlaamse regering in 2010 het eerste actieplan "Werk maken van werk in de zorgsector". Dat plan moest mensen aanzetten om te kiezen voor een opleiding of job in de zorgsector.

Duurzame opleidingen en een dynamisch personeelsbeleid moeten er voor zorgen dat talenten maximaal worden benut, diversiteit wordt aangemoedigd, burn-out wordt vermeden en de kwaliteit van de zorg wordt gevrijwaard. Om efficiënt te kunnen inspelen op de opportuniteiten van nieuwe technologieën, dan zal ook in deze context de organisatie van de zorg zich moeten herbronnen en heroriënteren. Het kan ook aangewezen zijn om activiteiten die niet tot de corebusiness van een zorgorganisatie behoren, uit te besteden aan professionals die daar meer in gespecialiseerd zijn. 

Wat doen we?

De Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer zet zich in om deze uitdagingen aan te gaan. Er zijn verschillende actieplannen opgesteld. Uit de cijfers blijkt dat de eerdere actieplannen hun vruchten lijken af te werpen. Zo is het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in de zorgsector sinds 2010 fors gestegen.

Met het actieplan 3.0 gaat Vlaanderen verder op de ingeslagen weg, én speelt ze verder in op de veranderende context van de afgelopen jaren. Het plan zet in op een constructieve samenwerking tussen de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn – Werk – Gelijke Kansen en Onderwijs in Vlaanderen, evenals op een nauw overleg met Volksgezondheid en met Werk op federaal niveau. Zorgverlening wordt ook meer en meer beheerst door technologie. De band tussen zorg en technologie moet dus verder worden aangehaald. We moeten bekijken welke profielen en vaardigheden in de toekomst nodig zullen zijn en hierop inzetten. 

Neem een kijkje op de website van de Zorgambassadeur: ikgaervoor.be