Waarom?

In de evolutie naar nieuwe (levenslang) geïntegreerde zorgmodellen is het veilig registreren en delen van gegevens essentieel, zowel voor de gebruiker als voor de zorgprofessional. Een betere gegevensdeling vergroot de  efficiëntie in de zorg- en welzijnssector en heeft een positieve impact op patiëntveiligheid. Een belangrijke uitdaging is de link maken tussen de ICT leveranciers en de zorg- en welzijnssector.

Wat doen we?

eZorgzaam Vlaanderen

Flanders' Care organiseerde samen met het voormalige iMinds (nu onderdeel van IMEC) in 2012 een Rondetafel 'ICT in de zorg' waar de verschillende stakeholders actief aan deelnamen. Op basis van de visietekst 'naar een eZorgzaam Vlaanderen' kwam tijdens de Rondetafel het actieplan naar een e-Zorgzaam Vlaanderen tot stand met concrete initiatieven.

Decreet gegevensdeling in de zorg

Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de informatisering van de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Het decreet laat toe dat zorg- en hulpverleners (persoons)gegevens van een zorggebruiker met wie ze een therapeutische relatie of een zorgrelatie hebben, elektronisch kunnen delen met andere zorg- en hulpverleners. Hierbij gaat het natuurlijk enkel over gegevens uit het elektronisch medisch of zorgdossier die relevant zijn voor de zorg van hun zorggebruiker.

Bij de uitvoering van dit decreet zullen de voorzieningen, de zorg- en hulpverleners, de ziekenfondsen en andere actoren een belangrijke rol hebben via het "Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg" (VASGAZ).

Vitalink

Vitalink is het nieuwe platform van Vlaanderen dat echte samenwerking en gegevensdeling tussen verschillende actoren in de gezondheids- en welzijnswereld concreet moet maken. Dit platform stond vroeger bekend als de Eerstelijnskluis.

 

 

Vitalink garandeert dat de zorgverleners de geactualiseerde kerngegevens van een patiënt/gebruiker altijd beschikbaar hebben, zodat op elk moment en op elke plaats de juiste beslissingen kunnen worden genomen met betrekking tot diagnose en behandeling. De informatie kan enkel gedeeld worden tussen zorgactoren die een therapeutische relatie hebben met de patiënt. Op dit moment loopt het proefproject rond het delen van het medicatieschema.

 

Beheersorgaan standaarden in de zorg

De werkgroep 'beheersorgaan standaarden in de zorg' gaat na of er een beheersorgaan kan opgericht worden dat het gebruik van goede standaarden voor de gegevensdeling in de zorg kan faciliteren en stimuleren. Deze werkgroep werd opgericht binnen het zorgvernieuwingsplatform.

CoBRHA

Om het toegangsbeheer voor gegevensdelende systemen goed te kunnen organiseren (en om vlot gegevens over zorgvoorzieningen en zorgverleners te kunnen delen), werkt de Vlaamse Gemeenschap mee aan CoBRHA, een kadaster bij eHealth met identificatiedata van erkende zorgvoorzieningen en erkende zorgverleners.